Oznamy

 

Na základe rozhodnutia kompetentných orgánov pri nástupe dieťaťa v pondelok 08.03.2021 sú obaja zákonní zástupcovia povinní predložiť čestné prehlásenie.

z rozhodnutia primátora mesta Žilina, Petra Fiabáne, ostáva prezenčná forma vzdelávania v materských školách a základných školách na I. stupni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zachovaná v rozsahu doteraz platného Rozhodnutia ministra školstva, nakoľko do súčasnej doby neprišlo zo strany ministerstva nové rozhodnutie tak, ako bolo včera...

Vážení rodičia,
09.02.2021 t.j. utorok sa obnovuje výchova a vzdelávanie v MŠ v zmysle rozhodnutia kompetentných orgánov za týchto podmienok:

v tlačovej správe MÚ v Žiline je riešená aktuálna informácia o otváraní škôl v pôsobnosti Mesta Žilina ( viď nižšie ). Z nej vyplýva, že prevádzka MŠ nebude opätovne obnovená od 8.2.2021 pre všetky deti.V pondelok 8.2.2021 bude teda prevádzka len pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre tých, ktorých charakter práce neumožňuje...

Vzhľadom k tomu, že prevádzka MŠ je naďalej prerušená z dôvodu nepriaznivej situácie s Covidom 19, prosím, aby ste si zrušili v banke trvalé príkazy na poplatok za MŠ a za mesiac február neplatili.

S účinnosťou od 04.06.2020 vstúpila do platnosti novela VZN č. 5/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina, v ktorej poslanci miestneho zastupiteľstva schválili zmenu výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole počas pandémie v súvislosti s...