Rada školy

Členovia rady školy od 15.02.2024

Bc. Monika Krovinová

Predseda rady školy za pedagogických zamestnancov.

Martin Grill

Člen rady školy za rodičov.

Patrícia Mindová

Podpredseda rady školy za rodičov.

Mária Hanuliaková

Členka rady školy za prevádzkových zamestnancov.

Ing. Anton Kozlík

Člen rady školy za Mestské zastupiteľstvo Mesta Žilina.

Štatút rady školy

pri MŠ Rybné námestie 1/1, Žilina 

V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 9 ods.1 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z. sa vydáva tento štatút rady školy.

1 Čl.

Základné ustanovenie

(1) Rada školy sa zriaďuje pri Materskej škole, Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina.

(2) Sídlo rady školy je zhodné so sídlom materskej školy, pri ktorom je zriadená.

Čl. 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

(1) Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky č. 230/2009 Z.z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.

(2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy detí, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Čl. 3

Činnosť rady školy

(1) Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú ku práci školy.

(2) Rada školy

 1. uskutočňuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy,
 2. navrhuje, na základe výberového konania, kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 7 písm. b) až e) a ods. 8 písm. b) a c) zákona č. 596/2003 Z.z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením.
 3. Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona č. 596 /2003 Z.z., najmä
 4. k návrhu na počty prijímaných detí,
 5. k návrhu školského vzdelávacieho programu,
 6. k návrhu rozpočtu,
 7. k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy, jej výsledkoch a podmienkach,
 8. k správe o výsledkoch hospodárenia školy,
 9. ku koncepčnému zámeru rozvoja školy, rozpracovanému najmenej na dva roky,
 10. k informácii o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

(3) Rada školy vo výberovom konaní na obsadenie miesta riaditeľa školy

 1. posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí víťaza výberového konania. Na platné uznesenie, vo veci vymenovania alebo odvolania riaditeľa školy, je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov,
 2. odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy; zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy, podpísaný predsedom rady školy.

Čl. 4

Zloženie rady školy

(1) Rada školy má 5 členov.

(2) Členmi rady školy sú

 1. dvaja zvolení zástupcovia rodičov,
 2. jeden zvolený zástupca pedagogických zamestnancov,
 3. jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov,
 4. jeden delegovaný zástupca zriaďovateľa.

Čl. 5

Spôsob voľby členov rady školy

(1)Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním zákonných zástupcov detí, navštevujúcich materskú školu (na plenárnom zasadnutí).

(2) Voľba zástupcu pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

(3) Voľba zástupcu nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

(4) Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(5) Spôsob voľby členov rady školy je v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

(6) Členstvo v rade školy zaniká

 1. uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,
 2. vzdaním sa členstva,
 3. ak člen rady školy vyhrá výberové konanie na miesto riaditeľa školy alebo jeho zástupcu,
 4. ak zástupca pedagogických alebo nepedagogických zamestnancov prestane byť zamestnancom školy,
 5. ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov ukončí predprimárne vzdelávanie v materskej škole,
 6. odvolaním zvoleného člena podľa § 25 ods. 5 zákona 596/2003 Z.z.,
 7. odvolaním delegovaného člena, ktorý je zástupcom zriaďovateľa a bol do rady školy delegovaný,
 8. obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
 9. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

(7) Doplnenie členov rady školy

a) Ak v priebehu funkčného obdobia bude potrebné doplniť člena do rady školy, doplní sa

nasledovným spôsobom:

 • rodičia - doplní (kooptuje) sa o zákonného zástupcu, ktorý sa pri voľbe členov pri vytváraní rady školy umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov, t.z., podľa počtu hlasov získaných vo voľbách,
 • zamestnanci školy - uskutočnia sa nové voľby,
 • delegovaný zástupca - rada školy požiada zriaďovateľa o delegovanie nového člena.
 1. Doplnenie člena rady školy podľa tohto článku je vždy len do doby funkčného obdobia rady školy s tým, že mandát tohto člena skončí v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy ako celku.

Čl. 6

Pravidlá rokovania rady školy

 1. Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.
 2. Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov rady školy.
 3. Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b) o to sám požiada alebo sa vzdá funkcie.

 1. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak

a) nie je schopný podľa lekárskeho posudku, zo zdravotných dôvodov, vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

b) koná v rozpore s ustanoveniami zákona č. 596/2003 Z.z. alebo Štatútom rady školy,

 1. Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
 2. Každý člen rady školy má jeden hlas.
 3. Na platné uznesenie rady školy (okrem Čl. 3, ods. 3) je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov.
 4. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát ročne.
 5. Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do desiatich dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.
 6. Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.
 7. Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný dvojtretinový počet hlasov všetkých členov rady školy.
 8. O priebehu každého zasadnutia rady školy sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje menný zoznam prítomných členov rady školy a prizvaných hostí, program zasadnutia, prijaté závery a uznesenia. Pokiaľ sa o niektorom bode hlasovalo, musí to byť v zápisnici zachytené, spolu s výsledkami hlasovania. Zápisnica musí byť podpísaná predsedom rady školy. Prílohou zápisnice sú prerokované materiály, prezenčné listiny a pod.
 9. Obsah zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy musí byť v súlade s § 5 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
 10. Rada školy môže v prípade potreby prizývať na svoje zasadnutia ( alebo ich časti ) aj ďalšie osoby, a to najmä riaditeľa školy a jeho zástupcu, ďalších zamestnancov školy, zákonných zástupcov detí, ako aj ďalšie osoby, ktorých sa prerokúvaná problematika dotýka. Prizvané osoby nemajú právo hlasovať.

Čl. 7

Práva a povinnosti člena rady školy

(1) Člen má právo:

a) voliť a byť volený,

b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,

c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,

d) hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

e) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.

(2) Člen rady školy je povinný sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

(3) Ak člen rady školy stratí dôveru alebo nekoná v súlade so záujmami skupiny, ktorá ho zvolila do rady školy, písomne oznámi riaditeľovi školy stratu dôvery tomuto členovi a vyzve ho na jeho výmenu. Riaditeľ potom koná až na pokyn zriaďovateľa.

(4) Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Čl. 8

Povinnosti predsedu rady školy

(1) Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

(2) Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(3) Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školy na schválenie.

(4) Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy.

(5) Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada člen rady školy, riaditeľ materskej školy alebo jej zriaďovateľ. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.

(6) Uznesenie rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene; toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.

(7) Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy, najneskôr do 01. júna kalendárneho roka.

(8) Výročná správa obsahuje:

a) prehľad činností, vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy,

b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,

c) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,

d) zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,

e) ďalšie údaje určené radou školy.

(9) Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

Čl. 9

Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

(1) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

(2) Riaditeľ školy, v súlade s plánom zasadaní, predkladá rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve. Na žiadosť rady školy je riaditeľ školy povinný podať informáciu či vysvetlenie osobne, priamo na zasadnutí rady školy.

(3) Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy zriaďovateľovi školy najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania.

Čl. 10

Finančné zabezpečenie rady školy

 1. Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s § 10 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
 2. Rada školy nemá vlastný majetok.

Čl. 11

Záverečné ustanovenie

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy dňa 15.03. 2016 a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

V Žiline 15.03. 2016 Bc. Martina Bartošová

predseda Rady školy

Dodatok č.1 /2018

Štatút Rady Školy

MŠ Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina

Čl. 5

Spôsob voľby členov rady školy

(1)Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním zákonných zástupcov detí, navštevujúcich materskú školu (na plenárnom zasadnutí),pokiaľ rada školy nerozhodne inak.

(2) Voľba zástupcu pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy, pokiaľ rada školy nerozhodne inak.

(3) Voľba zástupcu nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy, pokiaľ rada školy nerozhodne inak.

Čl. 6

Pravidlá rokovania rady školy

4.Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.

5.Nová rada školy musí byť zvolená najneskôr do 30 dní pred skončením funkčného obdobia rady školy.

9. Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zasiela predseda rady školy príslušnému zriaďovateľovi, a to najneskôr do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia rady školy. Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia.

Dňa 06.09.2018

Predseda rady školy: Martina Bartošová