Poplatky materskej školy


35,00 € mesačne za prevádzku

2,30 € stravná jednotka na deň


Materská škola

Príspevok za materskú školu je stanovený vo výške 35 € / mesiac. Uhrádza sa elektronicky do 10. dňa v príslušnom mesiaci.

č. účtu: SK46 5600 0000 0003 3036 0017 Variabilný symbol: dátum úhrady v tvare (napr. platíte za máj 2019: 052019 ) Informácia pre príjemcu: meno a priezvisko Vášho dieťaťa. Dieťa, ktoré dovŕši do 31.08. v kalendárnom roku vek 6 rokov - poplatok 35 € neplatí.

 

Školská jedáleň

Platba za stravu sa uhrádza vopred do 20. dňa v príslušnom mesiaci: 2,30 €

Kontakt: ŠJ Limbová 30, 010 07 Žilina 

č. účtu SK23 5600 0000 0003 0389 0004

 

https://zslimbovaza.edupage.org/text/?text=text/text26&subpage=1 

.