Poplatky materskej školy


Materská škola

Príspevok za materskú školu je stanovený vo výške 20 € / mesiac. Uhrádza sa elektronicky do 10. dňa v príslušnom mesiaci.

Na č. účtu: SK46 5600 0000 0003 3036 0017 Variabilný symbol: dátum úhrady v tvare (napr. platíte za máj 2019: 052019 )Informácia pre príjemcu: meno a priezvisko Vášho dieťaťaDieťa, ktoré dovŕši do 31.08. v kalendárnom roku vek 6 rokov - poplatok 20 € neplatí.

 

Školská jedáleň

Platba za stravu sa uhrádza vopred do 20. dňa v príslušnom mesiaci

Kontakt: ŠJ Limbová 30, 010 07 Žilina 

https://zslimbovaza.edupage.org/text/?text=text/text26&subpage=1 

.