OZNAMY

Zápis detí do Materskej školy MOJŠOVA LÚČKA         

k 1.9.2018

Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.
od 30.apríla do 4.mája 2018 v čase od 7.00 - 16.00 h.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný riaditeľke materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Tlačivo žiadosti si môžu záujemcovia prevziať priamo v materskej škole alebo ho nájdu na našej webovej stránke .

Podmienky prijímania detí do materskej školy:
- prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
- deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
- deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
- deti, ktoré dovŕšili 3 roky

Začiatok školského roka 2018/2019.

Sprievodca materskou školou, ktorý Vám pomôže dozvedieť sa podstatné informácie pri prvom kontakte s našou materskou školou.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy na školský rok 2018/2019 si zákonný zástupca môže prevziať v materskej škole v dňoch 29. - 30. mája 2018 v čase 07:00 - 16:00 hod.


LETNÁ PREVÁDZKA

POKYNY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV 

Milí rodičia, v nižšie uvedenom súbore môžete nájsť všetky základné potrebné informácie a pokyny k letnej prevádzke MŠ.