OZNAMY

Aj tento rok môžete prispieť svojimi 2% z daní našej materskej škole. Potrebné tlačivá nájdete        priamo "tu". 


Ideme do školy

Potrebné informácie ohľadom zápisu do základnej školy sa môžete dozvedieť aj na www.pohodovo.sk.


Letná prevádzka

Milí rodičia, riaditeľstvo Materskej školy, Rybné námestie v Žiline, oznamuje zákonným zástupcom detí informácie o materských školách zabezpečujúcich prevádzku počas letných prázdnin 2018. Nájdete ich v nižšie priloženom súbore.  

Zápis detí do Materskej školy MOJŠOVA LÚČKA k 1.9.2018

Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.
od 30.apríla do 31.mája 2018 v čase od 7.00 - 16.00 h.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný riaditeľke materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Tlačivo žiadosti si môžu záujemcovia prevziať priamo v materskej škole alebo ho nájdu na našej webovej stránke .

Podmienky prijímania detí do materskej školy:
- prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
- deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
- deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
- deti, ktoré dovŕšili 3 roky