Oznamy

 

Prevádzka materskej školy počas letných prázdnin bude v dňoch 1. - 30. júla 2021.

Zápis do 1. ročníka bude tento rok prebiehať v dňoch 7. až 9. apríla 2021. Viac informácií o organizácii zápisu budú školy postupne zverejňovať na webových sídlach.

Na základe rozhodnutia kompetentných orgánov pri nástupe dieťaťa v pondelok 08.03.2021 sú obaja zákonní zástupcovia povinní predložiť čestné prehlásenie.

z rozhodnutia primátora mesta Žilina, Petra Fiabáne, ostáva prezenčná forma vzdelávania v materských školách a základných školách na I. stupni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zachovaná v rozsahu doteraz platného Rozhodnutia ministra školstva, nakoľko do súčasnej doby neprišlo zo strany ministerstva nové rozhodnutie tak, ako bolo včera...

Vážení rodičia,
09.02.2021 t.j. utorok sa obnovuje výchova a vzdelávanie v MŠ v zmysle rozhodnutia kompetentných orgánov za týchto podmienok: