Zverejňovanie

V súvislosti s prijatím zákona č. 546/2010 Z. z. a následnej novely č. 382/2011 Z. z. z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2010 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácii ) v znení neskorších predpisov dochádza od 1.1.2012 ku zmene pri zverejňovaní zmlúv a údajov z faktúr a objednávok bez ohľadu na výšku plnenia ( t.j.sumy).

Smernica primátora Mesta Žilina č. 11/2011 o povinnom zverejňovaní zmlúv a objednávok.

Najnovšie faktúry a objednávky je možné nájsť na stránkach mesta Žilina pod:

"Organizácia" MŠ Mojš. Lúčka -Rybné námestie 1/1: egov.zilina.skVEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Kliknite a prejdite na sekciu.


Voľné pracovné miesta


Riaditeľka MŠ Rybné námestie 1/1, Žilina 010 01 Žilina vypisuje konkurz na pracovné miesto ASISTENT UČITEĽA

na plný úväzok na školský rok 2020/2021. Predpokladaný nástup : október 2020

Kvalifikačné predpoklady ( Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ) : úplné stredné pedagogické vzdelanie, prvý alebo druhý stupeň vysokoškolského vzdelania zameraného na predškolskú elementárnu pedagogiku

  • Bezúhonnosť
  • Zdravotná spôsobilosť
  • Flexibilita
  • Kreativita
  • Komunikatívnosť
  • Zodpovednosť
  • Kladný vzťah k deťom
  • Znalosť práce s počítačom - Word, Exel, Internet

Žiadosti so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov možno posielať elektronickou formou : ms.mojsovalucka@azet.sk, alebo priniesť osobne do MŠ MŠ Rybné námestie 1/1, Žilina 010 01 Žilina .

...