Prijímanie detí do MŠ 2023

14.04.2023

Zápis deti do MŠ Rybné námestie 1/1, 01001 Žilina na školský rok 2023/2024 bude v zmysle platných predpisov a po dohode termínu so zriaďovateľom prebiehať na základe podania písomnej žiadosti v termíne:

10. - 12.mája 2023 v čase od 10.00 h. - 16.00 h.

Miesto preberania žiadosti: MŠ Rybné námestie 1/1, 01001 Žilina

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný riaditeľke materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Tlačivo žiadosti si môžu záujemcovia prevziať priamo v materskej škole alebo:

Podmienky prijímania detí do materskej školy: TU https://www.msmojsovalucka.sk/podmienky-prijatia-do-ms/