Podmienky prijatia do MŠ

Príloha č. 5  Školského poriadku

Podmienky sú ustanovené v § 59 ods.1 a 2 školského zákona č. 245/2008 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  Prednostne sa prijímajú:

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, (dieťa, ktoré do 31.augusta dosiahne päť rokov veku)
  • deti na predprimárne vzdelávanie s trvalým pobytom v spádovej oblasti danej materskej školy,
  • deti, ktoré dovŕšia šesť rokov veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť, t.j. deti, ktoré budú pokračovať v     plnení povinného predprimárneho vzdelávania,            
  • ak to kapacita materskej školy dovoľuje, prednostne sú prijímané deti s trvalým pobytom v meste Žilina