Podmienky prijatia do MŠ

Príloha č. 5  Školského poriadku

  Podmienky prijímania detí do materskej školy:

prednostne sa do materskej školy budú prijímať deti,

  • pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné - deti ktoré dovŕšia 5 rokov do 31. augusta 2024 ( podľa miesta trvalého bydliska a podľa spádovej oblasti – ktorú určil zriaďovateľ školy mesto Žilina), pokiaľ sa rodič nerozhodne pre inú MŠ,
  • dovŕšili šesť rokov veku, ale nedosiahli školskú spôsobilosť (deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok),
  • deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie – ktoré do 31.8.2024 dovŕšia vek 4 roky,
  • deti, ktoré majú trvalý pobyt v spádovej oblasti materskej školy,

v prípade voľnej kapacity

  • deti po dovŕšení troch rokov veku,
  • deti, ktorých súrodenci už navštevujú MŠ.