Podmienky prijatia do MŠ

na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti:

a to dieťa

  • ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
  • ktoré bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania
  • žijúce v mieste príslušného obvodu
  • ktoré dovŕšilo 3 roky veku

ďalšie podmienky:

ak materskú školu už navštevuje súrodenec
pri nenaplnení kapacity, deti, ktoré dovŕšili 3 roky danom v kalendárnom roku
pri nenaplnení kapacity deti z okolitých obcí