Dokumenty

Školský poriadok 2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy,  jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017


Číslo účtu SPONZORSTVO

Informovaný súhlas zákonného zástupcu


Potvrdenie o bezinfekčnosti


Súhlas dotknutej osoby

Zápisný lístok stravníka


Žiadosť na odpustenie príspevku

Žiadosť na predprimárne vzdelávanie