Dokumenty

Dodatok č.1/2019 ku školskému poriadku


Dodatok č.1 /2018 ku školskému poriadku


Školský poriadok 2017/2018

Dodatok č.1/2019 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb


Správa VVČ  2016/2017


Správa VVČ  2017/2018


Číslo sponzorského účtu

Informovaný súhlas zákonného zástupcu


Potvrdenie o bezinfekčnosti


Súhlas dotknutej osoby

Zápisný lístok stravníka


Žiadosť na odpustenie príspevku

Žiadosť na predprimárne vzdelávanie