ZÁLEŽÍ NÁM...

 

Marta Haneli

riaditeľka

" Záleží nám na vývoji vašich detí. Naša materská škola vyniká kvalitným výchovno-vzdelávacím programom, krásnym prostredím a individuálnym prístupom k deťom. "

Zameranie materskej školy: Zdravý životný štýl
Chceme dodržiavať zásady zdravého životného štýlu, zdravej životosprávy s dostatkom pohybových aktivít. Vytvárať pozitívnu sociálno-emocionálnu klímu, nedirektívnu výučbu založenú na akceptácií dieťaťa.

Materská škola sídli v tichom prostredí na Rybnom námestí č. 1 v prímestskej časti mesta Žilina v Mojšovej Lúčke.

Je postavená po pravej strane cesty prvej triedy, na trase Žilina - Martin v úseku Vodného diela.

Projekt: ČÍTAME PRE RADOSŤ        Termín realizácie projektu: 01.11.2023 – 30.03.2024

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III od 01.09.2023

Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 je zameraný na financovanie podporných profesií v školstve, ktorý bude financovaný z nového Programu Slovensko, teda zo zdrojov Európskej únie. Národný projekt pomôže udržať pozície školských podporných tímov, pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov. 

          Cieľom tohto projektu je:

  • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení  SR,
  • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
  • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Cieľom nového projektu je stabilizovať pozície, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov EÚ. Preberajú sa pozície z národných projektov realizovaných v rámci rezortu školstva (projekty POP a POP III), z národného projektu, ktorý v materských školách realizoval Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (PRIM II), a projekty pomocných vychovávateľov v materských školách a pedagogických asistentov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR. Pokračovať bude na školách aj pozícia školského digitálneho koordinátora.Projekt je nastavený na postupné preklápanie pozícií do financovania zo štátneho rozpočtu. V rámci štátneho rozpočtu sa plánuje navyšovanie pozícií od 1. 9. 2024 (najmä asistentské pozície) a od 1. 9. 2026 (najmä školské podporné tímy).

Materská škola

Materská škola ponúka:

- pracujúcim rodičom, ktorí denne absolvujú trasu smerom na Martin, Spoločnosti Donghee Slovakia s. r. o., Autocamping -Strečno, VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Pizzéria la Rose, Hyza - Mojšova Lúčka

- rodičom v regióne Žilina, ktorí preferujú ELITNÉ prostredie pre svoje DIEŤA, v peknej TICHEJ dedinke v lone Vodného diela a smrekového LESA, v blízkosti záhradkárskej oblasti, v pohodlí domova, v KOMFORTE s požiadavkami a nárokmi dnešnej GENERÁCIE !!!

Materská škola bola slávnostne odovzdaná do užívania v roku 2000. Od roku 2005 sa stala samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom je mesto Žilina so sídlom: Námestie obetí komunizmu 1. Štatutárnym orgánom je riaditeľka materskej školy.

Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom vo veku od troch do šiestich rokov.


Zloženie

Jednotriedna, založená na integrácií napredovania intelektu - získavania skúsenosti od starších kamarátov, veľmi dobrá socializácia na prostredie a spolužitie v komunite.

Exteriér

Priestranný, udržiavaný s množstvom zelene, drevené lezecké steny, šmýkľavky, nadstrešené pieskovisko a prírodný udržiavaný trávnatý koberec s množstvom moderného prenosného hygienického hracieho materiálu.  

Interiér

Neustále prechádzal a prechádza postupnou modernizáciou, progresivitou a inováciou s aspektom 

na požiadavky a náročnosť doby. Je typizovaný, spĺňa hygienické, priestorové požiadavky. 

Kapacitne a priestorovo vyhovujúci určenému počtu deti podľa požiadaviek RÚVZ a Vyhlášky o MŠ. Herňa je veľmi pekná, svetlá so širokou možnosťou uspokojenia potrieb  a záujmu každého dieťaťa. Šatňa je priestranná, vybavená peknými účelovými skrinkami pre každé dieťa. Spálňa je samostatná, ležadlá certifikované s požadovanými hygienickými aspektami. 

Kolektív materskej školy


Bc. Monika Krovinová - učitelka MŠ

S pani učiteľkou Moničkou sa deti vzdelávajú zábavnou formou a pripravujú do školského prostredia.

Marta Haneli - poverená riaditeľka MŠ

 pani riaditeľkou Martou, deti hravo a s radosťou spoznávajú svet čísel a logického myslenia. Spoločne každý deň rozvíjajú svoju šikovnosť nie len v kreslení, ale aj práci s interaktívnou tabuľou.


Terézia Lašová

S pani asistentkou Terkou, deti individuálne rozvíjajú svoje spôsobilosti, nadanie a schopnosti.


Majka Hanuliaková - školníčka

Naša pani školníčka sa stará, aby sa nám vždy dobre hralo aj spinkalo. Pre Majku nie je nič ťažké ani zložité. Opraví nám každú hračku a poupratuje celú triedu.

Mirka Janotková - kuchárka

Mirka nám zo srdiečka pripravuje tie najchutnejšie chlebíky na raňajky či olovrant a stará sa o naše spokojné brušká.