Zmena výšky finančného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ počas pandémie

21.01.2021

S účinnosťou od 04.06.2020 vstúpila do platnosti novela VZN č. 5/2020 o určení výšky príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina, v ktorej poslanci miestneho zastupiteľstva schválili zmenu výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole počas pandémie v súvislosti s ochorením COVID 19. Schválená novela VZN je zverejnená na www.mesto zilina.sk v časti samospráva, všeobecne záväzné nariadenia.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 ( PDF )
mesta Žilina, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina v znení VZN č. 25/2019, ktorým sa mení VZN č. 13/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina