11.05.2020-15.05.2020 Zápis do materskej školy 2020

22.06.2020


ZÁPIS DO MŠ

Zápis dieťaťa do materskej školy MOJŠOVA LÚČKA od 1.9.2020 

Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z.o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.

Obchodné meno: Materská škola
Sídlo: Rybné námestie 1/1, 010 01 Žilina
Č. t.: 041/5650381 mobil: 0908 570 880
Email: ms.mojsovalucka@azet.sk


Žiadosti sa budú prijímať od 11. mája do 15. mája 2020 Vzhľadom na aktuálnu mimoriadnu situáciu v súvislosti s epidémiou koronavírusu sa zápis uskutoční online.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný riaditeľke materskej školy doručiť žiadosť bez osobnej prítomnosti dieťaťa elektronickou formou, podpísanú oboma rodičmi. /naskenovanú, prefotenú, podpísanú oboma zákonnými zástupcami /Na základe rozhodnutia ministerstva školstva sa pri zápise nebude vyžadovať potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa spolu s údajom o povinnom očkovaní. Doručiť ho však bude potrebné dodatočne. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.


Rovnako v prípade detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nebudú školy vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak však zákonní zástupcovia potvrdenia nepredložia dodatočne ani v lehote do času vydávania rozhodnutia, bude dieťa prijaté len na diagnostický pobyt.


Tlačivo žiadosti si môžu záujemcovia v nevyhnutných prípadoch prevziať priamo v materskej škole v čase od 11.5.2020 - 15.5.2020 od 8:00 do 16:00
Pri osobnom doručení je však potrebné dodržať hygienicko-epidemiologické opatrenia a čas od 8.00 do 16.00 h.

Žiadosti si môžete stiahnuť tu:

ŽIADOSŤ NA PREDPRIMÁRNE VZDElÁVANIE: 

ELEKTRONICKÁ ŽIADOSŤ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE: 

ELEKTRONICKÁ ŽIADOSŤ LINK TU!

Žiadosť môže byť doručená:elektronický, poštou, v nevyhnutných prípadoch osobne

v čase od 11.5.2020 - 15.5.2020 od 8:00 do 16:00

Podmienky prijímania deti do MŠ

  • deti, ktoré dovŕšili 5 rokov
  • deti s odloženou školskou dochádzkou
  • deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou
  • detí, ktoré dovŕšili 3 roky veku

Informáciu o preberaní alebo zasielaní rozhodnutí o prijatí či neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zverejnia materské školy na svojich internetových stránkach koncom mája.