Oznámenie o vstupe do budovy školy od 29.novembra 2021

28.11.2021

Vážení rodičia, z dôvodu zhoršenia epidemickej situácie v súvislosti s ochodením COVID-19 a obmedzenia slobody pohybu a pobytu bol dňom 25. novembra 2021 vyhlásený núdzový stav. Na základe prijatého uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021 boli upravené manuály a tlačivá, ktorými svoje prevádzky riadia riaditelia škôl. V súvislosti so zmenami v školskom semafóre a zverejnenom ozname podmienok vstupu do priestorov školy sú osoby vstupujúce do priestorov školy povinné riadiť sa oznamom, pokynmi a dodržiavať.

Dieťa - predškolák je neprítomný z dôvodu ochorenia viac ako 7 dní predložiť "Potvrdenie od lekára",

Ak sa dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné v čase núdzového stavu nezúčastní na vzdelávaní z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť. V uvedenom prípade postačí ak zákonný zástupca informuje triednu učiteľku, že dieťa nebude prítomné v materskej škole.