9.11.2020 Prerušenie prevádzky MŠ

05.11.2020

V zmysle § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. a po prerokovaní so zriaďovateľom Mesto -Žilina

p r e r u š u j e m

v čase vianočných prázdnin, v dňoch od 04. 01. 2021 do 08. 01. 2021, prevádzku Materskej školy, Rybné námestie 1/1, Žilina z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí.

V zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov materská škola sa zriaďuje spravidla pri počte desať detí.

Zamestnanci materskej školy si budú čerpať riadnu dovolenku, za čo zodpovedá riaditeľka materskej školy.