Prečo naša materská škola?

Deti sa k nám tešia. Hravá atmosféra, krásne prostredie a zážitkové vzdelávacie aktivity zaručia, že Vaše deti u nás budú spokojné.

Skúsení pedagógovia

Náš kvalifikovaný, tvorivý a ústretový tím Vám zaručuje kvalitné výchovno - vzdelávacie služby postavené na dobrej spolupráci rodiny a školy.

Vzdelávanie hrou

Najviac sa naučíme, keď svet spoznávame priamo prostredníctvom vlastných zážitkov a skúseností. A to nie len za dverami našej triedy, ale aj vonku v prírode. 

Pohyb a šport

Každý deň spoločne cvičíme, hýbeme sa a zdravo papáme. Počas roka rozvíjame naše pohybové zručnosti realizáciou rôznych športových akcií,  podujatí či projektov. 

OZNAMY

Ideme do školy

Potrebné informácie ohľadom zápisu do základnej školy sa môžete dozvedieť aj na www.pohodovo.sk. 


Divadelné predstavenie ZŠ Strečno

Vážení rodičia, 26.2.2018 t.j. v pondelok sa deti našej MŠ zúčastnia divadelného predstavenia O troch grošoch v ZŠ-Strečno. Odchod autobusom z MŠ-9:00 hod.

Účasť dieťaťa na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Vzhľadom na blížiaci sa zápis detí do Základnej školy, predstavenie je spojené s prehliadkou ZŠ v Strečne. Ďakujeme vedeniu ZŠ v Strečne o prejavený záujem o našu MŠ a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Vstupné je 1€. Autobus sponzoruje ZŠ Strečno.


Letná prevádzka

Milí rodičia, riaditeľstvo Materskej školy, Rybné námestie v Žiline, oznamuje zákonným zástupcom detí informácie o materských školách zabezpečujúcich prevádzku počas letných prázdnin 2018. Nájdete ich v nižšie priloženom súbore.  

Zápis detí do Materskej školy MOJŠOVA LÚČKA          k 1.9.2018

Prijímanie detí do materských škôl sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z.
od 30.apríla do 31.mája 2018 v čase od 7.00 - 16.00 h.
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný riaditeľke materskej školy doručiť písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

V prípade, že sa jedná o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Tlačivo žiadosti si môžu záujemcovia prevziať priamo v materskej škole alebo ho nájdu na našej webovej stránke .

Podmienky prijímania detí do materskej školy:
- prednostne sa do materskej školy prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku,
- deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
- deti s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky
- deti, ktoré dovŕšili 3 roky


Jarné prázdniny

Riaditeľstvo materskej školy Rybné námestie 1/1, Žilina oznamuje, že prevádzka počas jarných prázdnin v čase od 19.2.2018-23.02.2018 bude prerušená.

Rýchly kontakt

Napíšte nám

Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina 
Riaditeľka: Marta Haneli 
Email: ms.mojsovalucka@azet.sk
Mobil: 0908 570 880

Zavolajte

Materská škola: 041/565 03 81
Školská jedáleň: 041/500 52 15