OOÚ

Ochrana osobných údajov.

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zodpovedná osoba u prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ IS

Adresa školy: Materská škola, Rybné námestie 1/1, Žilina

010 01 Žilina, Slovenská republika

Riaditeľka školy:Marta Haneli
Kontakt:ms.mojsovalucka@azet.sk
Telefón: 041/56 50 381Mobil: 0908 570 880

určil zodpovednú osobu

v zmysle čl. 37, čl. 38 a 39 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

nasledovne:

BROS Computing, s.r.o. , Miroslav Bros

Zádubnie 169, 010 03 Žilina

Kontakt: brosland@brosland.eu

  • Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa : TU