Rodinné prídavky

24.09.2021

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 dosiahne päť rokov veku, predprimárne vzdelávanie povinné. Na povinné predprimárne vzdelávanie sa budú deti prijímať od školského roku 2021/2022.

V zmysle § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") platiteľ rozhodne o určení osobitného príjemcu prídavku a príplatku k prídavku, ak z písomného oznámenia riaditeľa školy vyplynie, že oprávnená osoba:

Ø nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa alebo

Ø nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania nezaopatreného dieťaťa.

V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

§ 5 ods. 15

Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ materskej školy túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt. (T.j. oznámenie je potrebné zaslať na adresu nášho ÚPSVaR.)

§ 5 ods. 16

Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, najmä ak neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.

Uvedené ustanovenie znamená, že ak rodič neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci, postupuje sa rovnako, ako v prípade povinnej školskej dochádzky, t. j. na výplatu prídavku/príplatku sa určí osobitný príjemca, ktorým môže byť obec alebo iná osoba.