23.12.2020-10.01.2021 Prerušenie prevádzky MŠ počas vianočných prázdnin

12.12.2020

V zmysle § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. a po prerokovaní so zriaďovateľom- Mesto Žilina,

                                                                       p r e r u š u j e m 

v čase vianočných prázdnin, od 21. 12. 2020 a 10. 01. 2021, prevádzku Materskej školy Rybné námestie 1/1, Žilina z dôvodu nízkeho počtu prihlásených detí. 

V zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov materská škola sa zriaďuje spravidla pri počte desať detí. 

Zamestnanci materskej školy si budú čerpať riadnu dovolenku, za čo zodpovedá riaditeľka materskej školy. 

Počas vianočných prázdnin bude prevádzka MŠ prerušená od 23.12.2020-10.01.2020 na základe prieskumu záujmu zákonných zástupcov.