Cenník školného pre školský rok 2019/2020

Materská škola

Príspevok za materskú školu  je stanovený vo výške 17€ / mesiac. 

Uhrádza sa elektronicky do 10-teho dňa v príslušnom mesiaci.
Na č. účtu: SK46 5600 0000 0003 3036 0017
Variabilný symbol: dátum úhrady v tvare (napr. platíte za jún 2018: 062018 )
Informácia pre príjemcu: meno a priezvisko Vášho dieťaťa
Dieťa, ktoré dovŕši do 31.08. v kalendárnom roku vek 6 rokov - poplatok 17€ neplatí.  


  • Školská jedáleň
  • Platba za stravu sa uhrádza vopred do 30-tého dňa v príslušnom mesiaci
  • Kontakt: ŠJ Limbová 30, 010 07 Žilina
  • https://zslimbovaza.edupage.org/text/?text=text/text26&subpage=1