Cenník školného pre školský rok 2018/2019

Materská škola

Príspevok za materskú školu  je stanovený vo výške 17€ / mesiac. 

Uhrádza sa elektronicky do 10-teho dňa v príslušnom mesiaci.

Na č. účtu: SK46 5600 0000 0003 3036 0017
Variabilný symbol: dátum úhrady v tvare (napr. platíte za jún 2018: 062018 )
Informácia pre príjemcu: meno a priezvisko Vášho dieťaťa 

Dieťa, ktoré dovŕši do 31.08. v kalendárnom roku vek 6 rokov - poplatok 17€ neplatí.  


Školská jedáleň

Platba za stravu sa uhrádza vopred do 30-tého dňa v príslušnom mesiaci

za budúci mesiac na bankový účet: 0303869002/5600 (poštovou poukážkou)

Školská jedáleň pri Základnej škole Martinská 20, 010 08 Žilina

Stravné za jeden deň: 1,19 €