Cenník školného pre školský rok 2019/2020

  • Materská škola

Príspevok za materskú školu  je stanovený vo výške  17€ / mesiac. 

Uhrádza sa elektronicky do 10. dňa v príslušnom mesiaci.

Na č. účtu: SK46 5600 0000 0003 3036 0017
Variabilný symbol: dátum úhrady v tvare (napr. platíte za máj 2019: 052019 )
Informácia pre príjemcu: meno a priezvisko Vášho dieťaťa
Dieťa, ktoré dovŕši do 31.08. v kalendárnom roku vek 6 rokov - poplatok 17€ neplatí.  


  • Školská jedáleň


Platba za stravu sa uhrádza vopred do 25. dňa v príslušnom mesiaci

Kontakt:  ŠJ Limbová 30, 010 07 Žilina

https://zslimbovaza.edupage.org/text/?text=text/text26&subpage=1